Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Tổng hợp toàn bộ các giải cờ Tướng Trung quốc năm 2014

Tổng hợp toàn bộ các giải cờ Tướng Trung quốc năm 2014 : http://1drv.ms/15rtAFj , tác giả 风雪不归路
Các giải cờ được biên tập với định dạng CBL.

Để các bạn dễ theo dõi nên tôi đã đưa các giải cờ này vào folder CBL trong sw CCBridge : http://1drv.ms/1Bw99VL . Tổng công có tất cả 8425 ván. Nếu ai có thời gian thì dùng Hán Việt thiền chửu Dịch và Rename tên các giải cờ thành Hán Việt , sau đó đưa vào Folder CBL trong SW thì dễ đọc và nghiên cứu hơn.

Ngoài ra các bạn cũng có thể cài SW Xiangqi V1.65 lên Smartphone xài hệ Android. Nó tương tự sw CCBrigde
Link : http://1drv.ms/1CdDtTQ

2014 niên toàn quốc đại tiểu tái sự tuyệt đại bộ phân kì phổ toàn thu tập 8425 cục tượng kì kiều cách thức kì phổ , phân hưởng cấp kì hữu

2014 niên 01 nguyệt 01 nhật tứ xuyên tỉnh kiếm các huyền tượng kì hiệp hội khánh nguyên đán tượng kì bỉ tái (11)
2014 niên 01 nguyệt 01 nhật nghiễm đông tỉnh huệ châu “ san thủy long thành bôi ” đệ thập tứ giới nghênh xuân tượng kì khoái kì tái (12)
2014 niên 01 nguyệt 01 nhật hồ nam tỉnh hành dương thị “ nam chiêm chánh cốt bôi ” tượng kì kì vương tái (3)
2014 niên 01 nguyệt 02 nhật xuyên du quý tượng kì danh thủ tái (95)
2014 niên 01 nguyệt 04 nhật hồ nam tỉnh sâm châu thị tượng kì công khai tái (6)
2014 niên 01 nguyệt 06 nhật hồ bắc tỉnh ân thi châu thủ giới “ kì hữu bôi ” tượng kì công khai tái (2)
2014 niên 01 nguyệt 09 nhật trữ hạ đệ 22 giới “ thông hòa nghênh xuân bôi ” toàn khu tượng kì cẩm tiêu tái (1)
2014 niên 01 nguyệt 18 nhật san đông tỉnh ? trạch thị “ quân mã tửu nghiệp ” bôi tượng kì tinh anh tái (8)
2014 niên 01 nguyệt 20 nhật hà bắc tỉnh thương châu thị đệ tam giới “ liễu cương bôi ” tượng kì công khai tái (96)
2014 niên 01 nguyệt 26 nhật nghiễm đông tỉnh đệ nhị giới “ tài thần bôi ” điện thị tượng kì khoái kì yêu thỉnh tái (36)
2014 niên 02 nguyệt 02 nhật nghiễm đông sán đầu thị đệ cửu giới tây phượng bôi tượng kì tái (14)
2014 niên 02 nguyệt 03 nhật thiểm tây tử trường “ nghênh xuân bôi ” tượng kì công khai tái (37)
2014 niên 02 nguyệt 05 nhật hà bắc tỉnh diêm san huyền đệ tam giới ' liễu cương bôi ' tượng kì công khai tái (21)
2014 niên 02 nguyệt 06 nhật dương trung thị “ ức thông bôi ” tượng kì khoái kì công khai tái (24)
2014 niên 02 nguyệt 07 nhật hà bắc diêm san huyền đệ thất giới văn thăng manh bản bôi tượng kì tái (4)
2014 niên 02 nguyệt 08 nhật nghiễm tây bắc lưu thị tân vu trấn đệ 7 giới đại địa bôi tượng kì công khai tái (189)
2014 niên 02 nguyệt 08 nhật hà bắc thương châu cao xuyên hương tượng kì tái (14)
2014 niên 02 nguyệt 10 nhật thủ giới “ đông thai tượng kì thật danh quần ” tượng kì công khai tái (129)
2014 niên 02 nguyệt 12 nhật nghiễm tây ngọc lâm “ danh thủ bôi ” tượng kì tái (28)
2014 niên 02 nguyệt 12 nhật hà nam tỉnh “ mạnh châu - ôn huyền - thấm dương ” tam địa tượng kì công khai tái (20)
2014 niên 02 nguyệt 13 nhật vũ hán tượng kì hội đệ nhất giới giao lưu hội bỉ tái (61)
2014 niên 02 nguyệt 14 nhật nghiễm đông phật san thị thuận đức khu long giang trấn đệ tam giới “ đông tín thạch tài • trúc viên cư bôi ” tượng kì công khai tái (89)
2014 niên 02 nguyệt 15 nhật hà nam kỉ huyền khánh nguyên tiêu “ thiên nguyên bôi ” tượng kì yêu thỉnh tái (18)
2014 niên 02 nguyệt 16 nhật nghiễm đông giang môn thị đệ nhị giới nhuận tường bôi tượng kì tinh anh tái (32)
2014 niên 02 nguyệt 22 nhật nghiễm đông đệ nhị thập giới nghênh xuân bôi tượng kì đoàn thể công khai tái (30)
2014 niên 02 nguyệt 22 nhật hà nam thương khâu đệ nhị giới “ vạn cẩm thật nghiệp bôi ” tượng kì công khai tái (8)
2014 niên 02 nguyệt 23 nhật san đông tỉnh ? trạch thị thủ giới “ tổ thi ” bôi tượng kì công khai tái (9)
2014 niên 02 nguyệt 27 nhật giang tây tỉnh “ hàm vũ bôi ” thượng nhiêu thị đệ cửu giới tượng kì kì vương tái (14)
2014 niên 03 nguyệt 01 nhật giang tô tỉnh đệ 23 giới kim bạc bôi tượng kì công khai tái (37)
2014 niên 03 nguyệt 05 nhật tuyền châu tuyển bạt tái ( nông dân tái )(2)
2014 niên 03 nguyệt 07 nhật thượng hải đệ tứ giới “ đồng phong bôi ” tượng kì đại tái (219)
2014 niên 03 nguyệt 08 nhật trọng khánh du bắc VS trung huyền tượng kì giao lưu tái du bắc chủ tràng (18)
2014 niên 03 nguyệt 14 nhật hà nam tỉnh đặng châu thị tượng kì công khai tái (28)
2014 niên 03 nguyệt 15 nhật san tây thái nguyên long thành kì hiệp bôi đệ thập tam giới tượng kì công khai tái (22)
2014 niên 03 nguyệt 15 nhật đệ tam giới du kiềm tượng kì giao lưu tái trọng khánh chủ tràng (33)
2014 niên 03 nguyệt 21 nhật nghiễm đông nghiệp dư kì vương tượng kì yêu thỉnh tái lê đức chí VS thái hữu nghiễm lục cục phiên kì chiến
2014 niên 03 nguyệt 22 nhật tứ xuyên tỉnh tử đồng huyền . kiếm các huyền tượng kì giao lưu bỉ tái (26)
2014 niên 03 nguyệt 28 nhật nghiễm đông đông hoàn phượng cương trấn tượng kì tái công khai tái đệ nhất quý độ (56)
2014 niên 04 nguyệt 09 nhật san tây tỉnh toàn quốc tượng kì nam tử giáp cấp liên tái san tây lục kiến bôi dự tuyển tái (41)
2014 niên 04 nguyệt 13 nhật trữ hạ “ tây hạ bôi ” tượng kì công khai tái (11)
2014 niên 04 nguyệt 18 nhật an huy tỉnh chu bảo vị bôi toàn quốc tượng kì đoàn thể tái (121)
2014 niên 04 nguyệt 19 nhật giang tô tỉnh “ vĩ khang bôi ” phong vân côn san tượng kì thật danh quần đệ nhất giới tổng quyết tái (41)
2014 niên 04 nguyệt 20 nhật quý châu tỉnh đệ 19 giới toàn quốc nông dân tượng kì tái (7)
2014 niên 04 nguyệt 25 nhật an huy tỉnh tô chiết hoàn tam tỉnh thập nhất thị huyền khu bách tuế bôi trung quốc tượng kì yêu thỉnh tái (81)
2014 niên 04 nguyệt 27 nhật san đông tỉnh truy bác thị truy xuyên khu tượng kì nguyệt tái (11)
2014 niên 04 nguyệt 27 nhật đệ 04 giới chu trang bôi hải hạp lưỡng ngạn tượng kì đại sư tái (57)
2014 niên 04 nguyệt 30 nhật san đông tỉnh truy bác thị bác san “ bắc phong dục bôi ' tượng kì công khai tái ()
2014 niên 04 nguyệt 30 nhật trọng khánh trung huyền thủ giới “ thể thải bôi ” tượng kì công khai tái (165)
2014 niên 05 nguyệt 01 nhật giang tô dương châu • giang đô “ song hối quốc tế bôi ” tượng kì công khai tái (135)
2014 niên 05 nguyệt 03 nhật tứ xuyên thành đô “ huệ phong bôi ” nhai tử cổ trấn tượng kì công khai tái (72)
2014 niên 05 nguyệt 09 nhật QQ du hí thiên hạ kì dịch toàn quốc tượng kì giáp cấp liên tái (601)
2014 niên 05 nguyệt 10 nhật san đông tỉnh truy bác thị thủ giới phó san bôi tượng kì công khai tái (135)
2014 niên 05 nguyệt 10 nhật nghiễm châu đệ nhị giới văn viên bôi tượng kì cá nhân tái (12)
2014 niên 05 nguyệt 10 nhật thược dược kì duyến giang tô nghi chinh thị giai hòa bôi tượng kì công khai tái (170)
2014 niên 05 nguyệt 15 nhật bảo bảo bôi san tây tỉnh thủ giới tượng kì đại sư tái (45)
2014 niên 05 nguyệt 17 nhật đệ lục giới “ cú dung mao san bôi ” toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái (56)
2014 niên 05 nguyệt 21 nhật san tây thái nguyên tân trang bôi tượng kì công khai tái (49)
2014 niên 05 nguyệt 24 nhật san đông tỉnh tân châu thị “ hối thái bôi ” trung quốc hoàng hà tam giác châu tượng kì công khai tái (45)
2014 niên 05 nguyệt 24 nhật giang tô tỉnh đệ thất giới tượng kì kì vương tái (66)
2014 niên 05 nguyệt 31 nhật bắc kinh “ hoa vũ bôi ” đệ thất giới tượng kì bỉ tái (30)
2014 niên 05 nguyệt 31 nhật trọng khánh kì hữu hội sở “ khánh đoan ngọ ” tượng kì công khai tái (136)
2014 niên 06 nguyệt 01 nhật chiết giang tỉnh nghĩa ô thị đệ thập lục giới “ lăng ưng . hoa thụy ” bôi tượng kì quý độ tái (61)
2014 niên 06 nguyệt 04 nhật -2015 niên toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái an huy phạn điếm bôi dự tuyển tái (56)
2014 niên 06 nguyệt 07 nhật đệ nhị giới thượng hải • xuyên sa bôi tượng kì nghiệp dư kì vương công khai tái (199)
2014 niên 06 nguyệt 13 nhật chiết giang tỉnh cân quắc bôi thủ giới nữ tử tượng kì cẩm tiêu tái (16)
2014 niên 06 nguyệt 27 nhật nội mông cổ dương dương mục nghiệp bôi hô hòa hạo đặc thị tượng kì công khai tái (70)
2014 niên 06 nguyệt 27 nhật nghiễm đông đông hoàn phượng cương trấn tượng kì tái công khai tái đệ nhị quý độ (67)
2014 niên 06 nguyệt 28 nhật nghiễm đông tỉnh đệ tam giới “ bội lôi tư bôi ” huệ châu tượng kì yêu thỉnh tái (109)
2014 niên 06 nguyệt 29 nhật “ dân quyền kiến thiết bôi ” hà nam tỉnh tượng kì cẩm tiêu tái (5)
2014 niên 07 nguyệt 02 nhật nghiễm tây “ vũ hiệp bôi ” tượng kì công khai tái (30)
2014 niên 07 nguyệt 10 nhật trọng khánh sa bình bá đệ nhị giới “ kim long ngư • học phủ bôi ” tượng kì công khai tái sơ tái (227)
2014 niên 07 nguyệt 13 nhật san đông tỉnh tể trữ thị duyện châu khu cửu châu kì viện 7 nguyệt tái tượng kì công khai tái (7)
2014 niên 07 nguyệt 15 nhật bắc kinh thị đệ 11 giới “ uy khải bôi ” toàn quốc tượng kì đẳng cấp tái (87)
2014 niên 07 nguyệt 15 nhật đệ 11 giới “ uy khải bôi ” toàn quốc tượng kì đẳng cấp tái (29)
2014 niên 07 nguyệt 18 nhật giang tô vô tích thị “ ngọc kì tửu nghiệp bôi ” ? tỉnh vận động hội tượng kì tuyển bạt tái (37)
2014 niên 07 nguyệt 24 nhật tứ xuyên tỉnh thành đô thị đại ấp huyền hàn tràng trấn “ vạn mẫu bồ đào viên bôi ” tượng kì tái (57)
2014 niên 07 nguyệt 26 nhật đệ 33 giới tỉnh cảng úc phụ tế tượng kì tái (12)
2014 niên 08 nguyệt 02 nhật “ kiện thân tượng kì bôi ” toàn quốc thiểu niên tượng kì cẩm tiêu tái (49)
2014 niên 08 nguyệt 04 nhật thế giới trí lực tinh anh vận động hội tượng kì tuyển bạt tái (13)
2014 niên 08 nguyệt 06 nhật giang tây tỉnh nghiệp dư đính tiêm cao thủ bát phiên kì đối quyết (8)
2014 niên 08 nguyệt 08 nhật truy bác thị truy xuyên khu tượng kì nguyệt tái (45)
2014 niên 08 nguyệt 16 nhật đông doanh thị “ khẩn lợi tín đạt gia điện bôi ” tượng kì nguyệt tái (7)
2014 niên 08 nguyệt 16 nhật nghiễm đông trung san thị “ tiểu lãm kì hiệp bôi ” tượng kì công khai tái (30)
2014 niên 08 nguyệt 22 nhật hà nam thủ giới “ họa hổ thôn bôi ” thiểu nhân tượng kì công khai tái (81)
2014 niên 08 nguyệt 23 nhật truy bác thị bác san khu đệ tam giới “ tân chương ” bôi tượng kì tái (8)
2014 niên 08 nguyệt 23 nhật phúc kiến hạ môn thị “ tường an bôi ” tượng kì quốc tế yêu thỉnh tái (27)
2014 niên 08 nguyệt 23 nhật đệ 06 giới dương quan ? bôi toàn quốc tượng kì công khai tái công khai tổ dự tái (101)
2014 niên 08 nguyệt 25 nhật nghiễm đông tỉnh đệ ngũ giới công nhân vận động hội trung quốc tượng kì tái (74)
2014 niên 08 nguyệt 30 nhật chiết giang tỉnh nghĩa ô đệ thập thất giới lăng ưng hoa thụy bôi tượng kì quý độ tái (55)
2014 niên 08 nguyệt 30 nhật tôn hồ bôi • quyết chiến danh san toàn quốc tượng kì quan quân thiêu chiến tái thái hành san trạm (23)
2014 niên 09 nguyệt 06 nhật giang tô tỉnh đông thai thị đệ tam giới quần văn bôi tượng kì công khai tái (202)
2014 niên 09 nguyệt 12 nhật tây bắc ngũ tỉnh khu đệ nhất giới tượng kì liên tái (27)
2014 niên 09 nguyệt 12 nhật thủ giới “ cao cảng ” bôi tượng kì thanh niên đại sư danh thủ tái (31)
2014 niên 09 nguyệt 13 nhật san đông tỉnh bác hưng huyền “ bằng trình kì viện bôi ” tượng kì công khai tái (31)
2014 niên 09 nguyệt 13 nhật giang tây tỉnh tượng kì danh nhân đại tưởng tái nam tử tổ (61)
2014 niên 09 nguyệt 13 nhật hà bắc tỉnh diêm san đệ nhị giới thiên nhuận bôi tượng kì công khai tái (7)
2014 niên 09 nguyệt 13 nhật trọng khánh phong đô “ tiên nữ hồ bôi ” tượng kì yêu thỉnh tái (23)
2014 niên 09 nguyệt 13 nhật trọng khánh hưng hoa kì quán tượng kì yêu thỉnh tái (14)
2014 niên 09 nguyệt 17 nhật tứ xuyên tỉnh “ phù dong viên bôi ” toàn dân kiện thân đệ thất giới tượng kì kì vương tái ? bài vị tái (129)
2014 niên 09 nguyệt 18 nhật nghiễm đông thanh viễn dương san huyền “ thiên cảnh ” bôi tượng kì công khai tái (33)
2014 niên 09 nguyệt 19 nhật tôn hồ bôi • quyết chiến danh san toàn quốc tượng kì quan quân thiêu chiến tái hoàng san trạm (22)
2014 niên 09 nguyệt 20 nhật thượng hải phổ đông “ lưu lỗi bôi ” tượng kì công khai tái (114)
2014 niên 09 nguyệt 21 nhật san đông tỉnh trâu bình huyền “ thiên địa duyến ” bôi tượng kì 9 nguyệt tái (16)
2014 niên 09 nguyệt 22 nhật đệ 06 giới dương quan ? bôi toàn quốc tượng kì công khai tái chuyên nghiệp nữ tử tổ (26)
2014 niên 09 nguyệt 22 nhật đệ 06 giới dương quan ? bôi toàn quốc tượng kì công khai tái chuyên nghiệp nam tử tổ (45)
2014 niên 09 nguyệt 22 nhật đệ 06 giới dương quan ? bôi toàn quốc tượng kì công khai tái công khai tổ (141)
2014 niên 09 nguyệt 22 nhật đệ 06 giới dương quan ? bôi toàn quốc tượng kì công khai tái hải ngoại tổ (57)
2014 niên 10 nguyệt 01 nhật phúc kiến tỉnh tuyền châu huệ an “ sùng vũ cổ thành ” bôi tượng kì công khai tái (88)
2014 niên 10 nguyệt 01 nhật trọng khánh “ bang hằng bôi ” quốc khánh tượng kì công khai tái (178)
2014 niên 10 nguyệt 02 nhật “ lục địa bôi ” tô chiết hoàn hỗ tam tỉnh nhất thị đệ lục giới thành thị tượng kì bỉ tái (135)
2014 niên 10 nguyệt 02 nhật hà nam tỉnh chánh dương huyền “ tín lại • giang nam thành bôi ” tượng kì công khai tái (70)
2014 niên 10 nguyệt 02 nhật thâm ? “ thiên loan hồ bôi ” tượng kì lôi thai đại tưởng tái (24)
2014 niên 10 nguyệt 03 nhật giang tô tỉnh dương châu “ cao bưu chu san trấn bôi ” nghiệp dư tượng kì công khai tái (67)
2014 niên 10 nguyệt 03 nhật phúc kiến tỉnh toàn dân kiện thân vận động hội “ ngọc quế bôi ” tượng kì ( đoàn thể 、 cá nhân ) tái (39)
2014 niên 10 nguyệt 05 nhật nghiễm đông đông hoàn phượng cương trấn tượng kì tái công khai tái đệ tam quý độ (33)
2014 niên 10 nguyệt 05 nhật chiết giang “ bạch hạc trà đường bôi ” thai châu thị đệ nhị giới tượng kì khoái kì tái (6)
2014 niên 10 nguyệt 09 nhật tứ xuyên tỉnh đệ tứ giới tượng kì danh thủ yêu thỉnh tái (139)
2014 niên 10 nguyệt 10 nhật tôn hồ bôi • quyết chiến danh san toàn quốc tượng kì quan quân thiêu chiến tái kì thành thành đô trạm (25)
2014 niên 10 nguyệt 11 nhật “ khải toàn kim thành bôi ” nghiễm đông tỉnh ( huệ đông huyền ) tượng kì công khai tái (3)
2014 niên 10 nguyệt 11 nhật hà nam hạc bích thị tuấn huyền đệ tam giới gia hòa thịnh thế • trung chánh hoa viên bôi tượng kì công khai tái (123)
2014 niên 10 nguyệt 13 nhật “ cao mật kì hiệp bôi ” toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái (89)
2014 niên 10 nguyệt 13 nhật đệ 4 giới ôn lĩnh thạch phu nhân bôi toàn quốc tượng kì quốc thủ tái (35)
2014 niên 10 nguyệt 17 nhật cam túc tỉnh thiên thủy thị “ thảo nghiệp bôi ” tượng kì công khai tái (3)
2014 niên 10 nguyệt 18 nhật nghiễm châu thị tượng kì giáp tổ liên tái (15)
2014 niên 10 nguyệt 18 nhật đệ 24 giới “ di hữu bôi ” san đông tỉnh tượng kì kì vương tái (112)
2014 niên 10 nguyệt 24 nhật toàn quốc tượng kì cá nhân tái nữ tử tổ (10)
2014 niên 10 nguyệt 24 nhật toàn quốc tượng kì cá nhân tái nam tử ất tổ (21)
2014 niên 10 nguyệt 25 nhật toàn quốc tượng kì quan quân “ tây hồ bôi ” tượng kì tranh phách tái (2)
2014 niên 10 nguyệt 26 nhật truy xuyên khu thập nguyệt tượng kì tái (16)
2014 niên 10 nguyệt 28 nhật toàn quốc tượng kì cá nhân tái nam tử giáp tổ sơ tái (44)
2014 niên 10 nguyệt 31 nhật toàn quốc tượng kì cá nhân tái nam tử giáp tổ quyết tái (43)
2014 niên 11 nguyệt 07 nhật nghiễm tây đệ lục giới trung quốc nam trữ — đông minh tượng kì quốc tế yêu thỉnh tái (87)
2014 niên 11 nguyệt 22 nhật chiết giang tỉnh đệ thập bát giới “ lăng ưng • hoa thụy ” bôi tượng kì quý độ tái (77)
2014 niên 11 nguyệt 25 nhật trung tuấn • hoàng kim hải ngạn bôi đệ 18 giới á châu tượng kì cẩm tiêu tái nữ tử cá nhân (23)
2014 niên 11 nguyệt 25 nhật trung tuấn • hoàng kim hải ngạn bôi đệ 18 giới á châu tượng kì cẩm tiêu tái thiểu niên cá nhân (22)
2014 niên 11 nguyệt 25 nhật trung tuấn • hoàng kim hải ngạn bôi đệ 18 giới á châu tượng kì cẩm tiêu tái nam tử đoàn thể (134)
2014 niên 11 nguyệt 26 nhật nghiễm tây tượng kì cẩm tiêu tái (69)
2014 niên 11 nguyệt 26 nhật tôn hồ bôi • quyết chiến danh san toàn quốc tượng kì quan quân thiêu chiến tái vũ di san trạm (17)
2014 niên 11 nguyệt 29 nhật đệ thập giới bắc kinh thị đại hưng khu thanh nguyên nhai đạo “ tảo viên bôi ” tượng kì tái (44)
2014 niên 12 nguyệt 02 nhật đệ 03 giới bích quế viên bôi toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái (62)
2014 niên 12 nguyệt 05 nhật san tây tỉnh dương tuyền thị tượng kì cẩm tiêu tái (9)
2014 niên 12 nguyệt 05 nhật chiết giang tỉnh “ thiên trường • vạn niên phổ giang bôi ” tượng kì công khai tái (138)
2014 niên 12 nguyệt 11 nhật đệ tứ giới thế giới trí lực tinh anh vận động hội (40)
2014 niên 12 nguyệt 13 nhật san đông tỉnh “ chiết thương tài hiểm bôi ” ? tể trữ thị duyện châu khu cự long kì viện thủ giới tượng kì công khai tái (54)
2014 niên 12 nguyệt 20 nhật bắc kinh bảo minh bôi tượng kì bỉ tái (29)
2014 niên 12 nguyệt 20 nhật phúc kiến tượng kì siêu cấp quần giáp tổ tổng quyết tái (18)
2014 niên 12 nguyệt 27 nhật san đông tỉnh thanh đảo thị lai tây “ tắc nạp ba phỉ ” bôi tượng kì công khai tái (137)
đề thủ đích văn kiện danh tổng sổ vi :147, tổng kì phổ sổ 8425 cục 。

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Trung quốc tượng kì cổ phổ toàn tập XQF CBL PDF

中国象棋古谱全集XQF CBL PDF_ trung quốc tượng kì cổ phổ toàn tập XQF CBL PDF : http://1drv.ms/17Y5PWX

Toàn thư thu hữu toàn cục phổ 1 hiệt 574 hiệt );
1. sự lâm nghiễm kí 》、 2. tự xuất đỗng lai vô địch thủ 》、 3. quát tình nhã thú 》、 4. kết trung bí 5. vương thị mai hoa phổ 6. thao lược nguyên ky 7. vô song phẩm 8. ngô triệu long tượng kì phổ 》、 9. túy bổn đường mai hoa bí phổ 》、 10. mai hoa tuyền 》、 11. tượng kì mãn bàn phổ 》、 12. trịnh thị mai hoa biến pháp phổ 》、 13. ngô trứ mai hoa phổ 》、 14. thiện khánh đường trọng đính mai hoa biến 》、 15. thạch dương di cục 16. phản mai hoa

Thu hữu tàn cục phổ (575 hiệt nhất 1788 hiệt ) :
1. sự lâm nghiễm kí 2. mộng nhân thần ky 3. bách biến tượng kì phổ 4. quát tình nhã thú 5. tam tài đồ hội 6. kết trung bí 7. thao lược nguyên ky 8. vạn bảo toàn thư 9. tâm vũ tàn biên 10. lạn kha chân ky 11. bách cục tượng kì phổ 12. trúc hương trai tượng hí phổ 13. lạn kha thần ky 14. tượng kì tân phổ 15. thần diệu biến hóa tượng kì phổ 16. kì phổ bí lục 17. tân tuyên kim bằng biến pháp tượng kì phổ 18. hiệu cổ tử tượng kì phổ 19. uyên thâm hải khoát tượng kì phổ 20. hồ nhai tập 21. kì học tiệp kính 22. tiêu trúc trai tượng kì phổ 23. tượng kì lão phổ 24. hội trân các

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2015

象棋实用残局宝典_tượng kì thật dụng tàn cục bảo điển.pdf

象棋实用残局宝典_tượng kì thật dụng tàn cục bảo điển.pdf :  http://1drv.ms/1ue4sIg

【摘 要】本书分七章列举了378局残局,包括单兵、车马兵类、车炮兵类、马炮兵类等较为复杂而实用的残局。本书例胜均有取胜要点,例和均有防守要点,较难理解之处列举有多个图例加以充分说明,使读者能运用要点、棋理解决残局中的各类问题

bổn thư phân thất chương liệt cử liễu 378 cục tàn cụcbao quát đan binhxa binh loạixa pháo binh loại pháo binh loại đẳng giác vi phục tạp nhi thật dụng đích tàn cụcbổn thư lệ thắng quân hữu thủ thắng yếu điểmlệ hòa quân hữu phòng thủ yếu điểmgiác nan giải chi xử liệt cử hữu đa đồ lệ gia sung phân thuyết minhsử độc giả năng vận dụng yếu điểm giải quyết tàn cục trung đích các loại vấn đề

bảo điển : kinh điển quí báu

象棋布局陷阱新编_ Tượng kì bố cục hãm tịnh tân biên

象棋布局陷阱新编_【作 者】霍文会_ tượng kì bố cục hãm tịnh tân biên _tác giả hoắc văn hội : http://1drv.ms/1BFKahj
Hoắc văn Hội là nhà nghiên cứu Về Cờ Tướng khá nổi tiếng, ông viết khá nhiều sách : tượng kì quy tắc kì lệ tài phán 》、《 tượng kì quy tắc kì lệ tham bí 》、《 đồ thuyết tượng kì quy tắc kì lệ tường giải 》、《 tượng kì cạnh tái quy tắc nhập môn đạo độc cập tượng kì kì lệ tài quyết sơ tham ngũ bổn hữu quan tượng kì quy tắc đích chuyên trứ tại hữu quan tượng kì quy tắc phương diện trứ thư chi đa kham xưng toàn quốc chi tối vi tượng kì quy tắc đích phổ cập dữ thôi nghiễm tố xuất liễu cống hiến    thử ngoại tha hoàn xuất bản liễu tượng kì bố cục hãm tịnh 》《 phản tiên đoạt thế 300 lệ 》、《 kì ngạn chỉ yếu 300 lệ đẳng phổ cập tượng kì tri thức đích thư tịch tịnh tại kì nghệ đẳng các chủng tượng kì khan vật thượng phát biểu văn chương 120 đa thiên

Cuốn sách này biên soạn lại và cập nhật mới các Cạm bẫy , Phế quân nâng cao tương đương với trình độ Trung cấp cờ Tướng.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

1000 EBOOK TƯỢNG KÌ KÌ THƯ ( BÁCH ĐỘ VÂN BÀN PHÂN HƯỞNG )_PDF

Pass : 04oh

Sau khi bấm vào link down xuất hiện khung thì điền Pass vào và bấm vào ô Xanh bên cạnh. Sau đó làm như hướng dẫn của Bro TrinhMieu bên GameVN :


Download từ pan.baidu

 


 


 

Hoặc: 

 
Nếu ai chưa download được thì các bạn có thể download bộ Ebook này :
Kỳ thư (PDF, CHM ) : http://pan.baidu.com/s/1gdELl4J, Password : 7ic4 

Bộ này rất tiện , được chia thành từng phân loại cụ thể :  án bố cục 、 trung cục 、 tàn cục 、 toàn cục .... trong mỗi Folder chính lại có nhiều Folder con nên các bạn có thể lựa chọn Ebook nào mà mình thích thì tích vào ô check down về. Mình thích nhất là Ebook CHM.

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

Kỳ Nghệ : 2009-2011 .CHM

Mời các bạn thưởng thức các thế cờ Thí quân Sát cuộc hoặc Sát cuộc tuyệt diệu :
Link : KiNghe_2009-2011 : http://1drv.ms/1qDfybx

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2014

Tượng kì công sát kĩ xảo _ PDF,CHM,CBL,XQF


Tượng kì mã binh công sát kĩ xảo_ 象棋马兵攻杀技巧.pdf : http://1drv.ms/XL70nY

Tượng kì pháo binh công sát kĩ xảo _ 象棋炮兵攻杀技巧.pdf : http://1drv.ms/XL73QL

2 cuốn trên giúp bạn kết thúc ván cờ một cách khoa học, chính xác nhất. Vì cờ Tàn còn Xe thì vấn đề chiếu bí khá đơn giản, nhưng còn Mã Tốt hoặc Pháo Tốt thì khá phức tạp, nếu bạn ko luyện tập thì dễ mất time khi thi đấu , thua oan uổng. Khi đã nhuần nhuyễn thì bạn học thêm các cuốn phía dưới. Tuy là File PDF nhưng các bạn có thể tìm hiểu dễ dàng qua các hình Thế cờ và nước đi = chữ Tàu.

Tượng kì trung cục công sát kĩ xảo _tôn nhĩ khang _ 象棋中局攻杀技巧. : http://1drv.ms/1okoKLY

Tượng kì tàn cục công sát kĩ xảo _ 象棋残局攻杀技巧.pdf  : http://1drv.ms/1t5vjdb

Tượng kì công sát kĩ xảo_ 象棋攻杀技巧.pdf : http://1drv.ms/XL6Woa

Tượng kì thật chiến công sát kĩ xảo hoàng thiểu long _ 象棋实战攻杀技巧 黄少龙编[PDF] http://1drv.ms/1t5vvce

Tượng kì tâm chiến bí quyết_Hoàng thiểu Long _PDGhttp://1drv.ms/1rLL49e  . Sw đọc file UVZ và PDG : http://www.mediafire.com/?1bk84bknypfkgtq . Sau khi bung file nén sw, chạy file UnicornViewer.exe,tạo đường dẫn tới Ebook PDG , mở file 001.pdg sẽ tự động kết nối các file còn lại.


Để thuận tiện cho các bạn chưa thuộc nước đi chữ Tàu mình post 1 số định dạng minh họa bằng bàn cờ Dongping và CCBridge :

Tượng kì công sát kĩ xảo _ 象棋攻杀技巧[CBL] : http://1drv.ms/1tHPFH6

Tượng kì thật chiến công sát kĩ xảo, Hoàng thiểu Long ( hoàn chỉnh chú giải )_CBL,XQF,CHM : http://1drv.ms/1tHPThr

Tượng kì Pháo Binh công sát kĩ xảo - lưu kiện _ CHM,CBL,PDG : http://1drv.ms/1ldj9fF

Tượng kì Mã Binh công sát kĩ xảo - lưu kiện _ CHM,CBL,XQF : http://1drv.ms/1C0Gc2l

Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Tuyển chọn Ebook CBL do Ngã nhược thủ hòa - 我弱取和 biên tập

Link :  http://1drv.ms/1s2Lsx3

Bao gồm các cuốn :

 cổ kim tượng kì danh cục tinh tụy - 古今象棋名局精萃
 đặc cấp đại sư tàn cục tập túy - 特级大师残局集粹
 đồ cảnh minh 《 trung pháo hoành xa bàn đầu mã đối bình phong mã 》- 屠景明《中炮横车盘头马对屏风马》
 dương quan lân chú giải toàn phổ - 杨官磷注解全谱
 ngân xuyên kì lộ 2 - 银川棋路2
 tàn cục toàn thư - 残局全书
 trung pháo đối hậu thủ phi tượng cục bộ phân, hữu bình chú - 中炮对后手飞象局部分有评注
 tượng kì khai cục - hoàng thiểu long -象棋开局-黄少龙
 tượng kì thật dụng tàn cục thủ sách - 象棋实用残局手册
 tượng kì tự học tốc thành pháp - 象棋自學速成法

Thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Tượng kỳ tùng thư _ 象棋丛书 (Định dạng CBL)


Link : http://1drv.ms/1sYckkm

Chinese
Hán - Việt
    胡荣华著
                朱鹤洲著             
                何顺安著             
                朱剑秋著             
                阎文清著             
                言穆江著             
                杨官磷著             
                杨典著 
                王嘉良著             
                田玉书著             
                翔宇著 
                吴启生著             
                吴贵临著             
                屠景明著             
                任观松、陈日旭著           
                孙尔康著             
                臧如意、王国栋著           
                许银川著             
                徐天利著             
                刘健著 
                刘殿中著             
                刘彬如、徐志弈著           
                李中健著             
                李来群著             
                吕钦著 
                陈松顺著             
                金启昌著             
                江宗开著             
                贾题韬著             
                黄少龙著             
                甘雨时著             
                葛维蒲著             
                葛维蒲、牛保明著           
                傅宝胜著             
                崔鸿传著             
             《棋社出版》
   

Thứ Ba, ngày 01 tháng 7 năm 2014

中国象棋棋谱打包下载 (1 ---> 10) _ Trung quốc tượng kỳ kỳ phổ đả bao (trang 1 ---> 10)

Thích cuốn nào bấm trực tiếp vào tên cuốn sách đó down về.

 中国象棋棋谱打包下载(1): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rzc.html

转角马专辑(第三次修订版)[cbl] 
 自出洞来无敌手[CHM]动态棋谱 
 自出洞来无敌手[CHM] 
 自出洞来无敌手[doc版本] 
 自出洞来无敌手[XQF] 
 自录江湖棋摊残局[XQF] 
 卒底炮冲卒[cbl] 
 最佳顺炮50年(1956-2004)[XQF] 
 仕角炮900局[cbr] 
 仙人指路对过宫炮[cbl] 
 仙人指路对仕角炮[CBL] 
 仙人指路对中炮[cbl] 
 最新帝国开局库大全之中炮对屏风马[XQF] 
 左叠炮布局大全[cbl] 
 左马盘河[XQF] 
 左马盘河不飞象进7卒专题[CBL] 
 左马盘河集:第一章骑河炮攻击体系CBL完整注解[cbl] 
 左马盘河集:第二章 中攻体系CBL完整注解[cbr] 
 左马盘河右横车布局研究[XQF] 
 2010-6月16日至9月1日华山慢棋谱(CBL+MXQ) 
 顺炮最佳对局(CHM) 
 首届亚运会棋谱(CHM) 
 五羊杯象棋赛[第二十七届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十六届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十五届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十四届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十三届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十二届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十一届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第二十届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十九届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十八届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十七届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十六届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十五届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十四届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十三届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十二届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十一届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第十届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第九届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第八届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第七届](CBL) 
 五羊杯象棋赛[第六届](CBL) 
 五羊杯象棋赛[第五届](CBL) 
 五羊杯象棋赛[第四届](CBL) 
 五羊杯象棋赛[第三届](CBL) 
 五羊杯象棋赛[第二届] CBL 
 五羊杯象棋赛[第一届] CBL 
 2009 香港全港公开个人赛 CBL 


中国象棋棋谱打包下载(2): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rze.html
中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[PGN] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[CBL] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[PGN] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[CBL] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[CBL] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[CBL] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[CBR] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[CHM] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮对车布局研究大全[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车详解[XQF] 
 中炮过河车急进中兵对屏风马平炮对车之黑马3退5[XQF] 
 中炮过河车急进中兵棋谱收集[XQF] 
 中炮过河车正马对屏风马进七卒精释[XQF] 
 《中炮过河车专集》第一部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进七路马类[CBL] 
 《中炮过河车专集》第一部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进七路马类[XQF] 
 《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[CBL] 
 《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[XQF] 
 《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[CBL] 
 《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[xqf] 
 《中炮过河车专集》第四部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 高车保马类[XQF] 
 中炮横车盘头马对屏风马[XQF] 
 中炮进三兵对屏风马精释[XQF] 
 中炮进三兵对屏风马专题研究[XQF] 
 中炮进三兵七路退炮VS屏风马[cbr] 
 中炮开局研究[XQF] 
 中炮两头蛇对半途列炮封车黑车2进6变例[XQF] 
 中炮两头蛇vs顺炮双横车 红胜局专辑[XQF] 
 中炮盘头马对屏风马[XQF] 
 中炮七兵过河车对屏风马平炮兑车(608局)[PGN] 
 中炮七兵过河车对屏风马平炮兑车局集[CHM] 
 中炮七兵系列布局[cbl] 
 中炮用法大全[XQF] 
 中炮用法大全、棋王经典对局、绝杀实战精选[CHM] 
 中炮直车盘头马对屏风马[CBL] 
 中炮直横车对屏风马两头蛇[CBL] 
 中炮直横车对屏风马两头蛇534局[XQF] 
 中炮直横车对屏风马两头蛇 红兑三七兵进炮保马-黑炮2进1变例[CBR] 
 中炮直横车对屏风马两头蛇一个变例(四兵见面之车三进三接受黑方弃子)[XQF] 
 周孟芳残排局作品[XQF] 
 周小平中局[XQF] 
 竹香斋象戏谱[XQF] 
 专攻过宫炮[CBL] 
 专杀弱手[DOC] 
 专治过宫炮棋谱录像[EXE] 
 转角马专辑 增订版[cbl] 

中国象棋棋谱打包下载(3): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rzj.html
 中炮对半途列炮研究资料[XQF] 
 中炮对半途列炮专题研究[XQF] 
 中炮对单提马--087局[PGN] 
 中炮对单提马横车全集[CBL] 
 中炮对单提马横车研究[CBL] 
 中炮对单提马研究[XQF] 
 中炮对单提马专集[XQF] 
 中炮对反宫马(五七炮弃双兵)[XQF] 
 中炮对非常见开局--147局[PGN] 
 中炮对龟背炮研究[XQF] 
 中炮对河头堡垒[XQF] 
 中炮对河头堡垒[CBR] 
 中炮对横车敛炮(拐角马)[XQF] 
 中炮对横车敛炮(拐角马)》[CBR] 
 中炮对后手飞象局[cbl] 
 中炮对敛炮研究[XQF] 
 中炮对列炮及后补列炮 121局[PGN] 
 中炮对屏风马(部分)[PGN] 
 布局定式与战理-中炮对屏风马[XQF] 
 布局定式与战理-中炮对屏风马[CBL] 
 中炮对屏风马[CHM] 
 中炮对屏风马布局高招[CBL] 
 中炮对屏风马布局高招 第五章中炮直车对屏风马巡河炮[CBR] 
 中炮对屏风马布局高招 第六章中炮直车对屏风马炮过河[CBR] 
 中炮对屏风马两头蛇之红马三进四专题棋例[XQF] 
 中炮对探头炮[CBR + XQF] 
 中炮对先进巡河炮研究[XQF] 
 中炮对右三步虎[XQF] 
 中炮对鸳鸯炮研究[XQF] 
 中炮对左炮封车转列炮[CBL] 
 中炮对左炮封车转列炮 192局[PGN] 
 中炮对左三步虎转列炮 094局[PGN] 
 中炮对左象拐角马[XQF] 
 中炮对左象拐角马[CBR] 
 中炮高左炮对屏风马左马盘河攻防体系[xqf] 
 中炮高左炮对屏风马左马盘河--黑弃马变例[xqf] 
 中炮攻飞相局[CBL] 
 中炮过河车对屏风马两头蛇[XQF] 
 中炮过河车对屏风马平炮兑车——黑车1进1专题[CBL] 
 中炮过河车对屏风马平炮兑车—红续冲中兵 (16局)[CBL] 
 中炮过河车对屏风马平炮兑车类[CHM] 
 中炮过河车对屏风马7卒新编[XQF] 
 中炮过河车对屏风马左马盘河精释[XQF] 
 中炮过河车对屏风马左马盘河右横车[XQF] 
 C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 进中兵变例(吕钦飞刀之一)[cbl] 
 饶单双马局秘诀[CHM] 
 中炮过河车急进中兵[xqf] 
 中炮过河车急进中兵[pgn] 
 中炮过河车急进中兵[cbr] 
 中炮过河车急进中兵[cbl] 


中国象棋棋谱打包下载(4): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rzs.html
 中国象棋大辞典最新修改[chm] 
 中国象棋大师对局评注[CBL] 
 中国象棋基本战术[EXE] 
 中国象棋基本战术(2008版)[CHM] 
 中国象棋基础教程—基本杀法[PPT] 
 中国象棋阶梯强化训练手册[CHM] 
 中国象棋阶梯强化训练手册[XQF] 
 中国象棋阶梯强化手册之综合杀法与名手入局[doc] 
 中国象棋经典资料珍藏[EXE] 
 中国象棋开局陷阱[EXE] 
 中国象棋马兵专集[CHM] 
 马兵专集[EXE] 
 马兵专集[XQF] 
 中国象棋年鉴2001-2003[XQF] 
 中国象棋排局81则[XQF] 
 中国象棋炮卒专集[CHM] 
 马兵专集[EXE] 
 马兵专集[XQF] 
 中国象棋排局81则[XQF] 
 世纪大战象棋全国十大杯赛精彩对局解析[pdf] 
 中国象棋炮卒专集[XQF] 
 中国象棋炮卒专集[CBL] 
 中国象棋棋谱电子书 (含开、中、残、古谱、技法、赏析、杯赛) [CHM] 
 中国象棋棋谱电子书[CHM] 
 中国象棋棋谱库名家-大师专集[XQF] 
 中国象棋棋王经典对局选[XQF] 
 中国象棋棋王经典对局选[CHM] 
 中国象棋弃子攻杀法[CBL] 
 中国象棋弃子攻杀法[pdf] 
 中国象棋杀法与运用[CBL] 
 中国象棋杀法与运用[CHM] 
 中国象棋实战技巧精华 棋王对局篇[CBL] 
 中国象棋实战技巧精华 棋王对局篇[XQF] 
 中国象棋之大师对局大全[cbl] 
 中国象棋之大师对局大全[CHM] 
 中国象棋中局妙手[XQF] 
 中国象棋字形图形局(88局)[XQF] 
 终极象棋(残局篇)[CHM] 
 中局大全[CHM] 
 中局集锦 诸多中局名著合集[CHM] 
 中局精彩弃炮术[CBR] 
 中局精彩弃炮术[CBL] 
 中局破士象类[XQF] 
 中局杀法[XQF] 
 中局献车制胜战法[XQF] 
 中局弈理和献车制胜[chm] 
 中局战术[XQF] 
 重量级稀世棋谱:彭述圣遗局[XQF] 
 中炮对半途列炮[XQF] 


中国象棋棋谱打包下载(5): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rzw.html
银川胜负手[CBL] 

银荔杯合集[CBL] 
 银荔杯合集[XQF] 
 银荔杯全国象棋冠军赛全集[CHM] 
 银荔弈谱[XQF] 
 与大家探讨残局攻杀技巧之棋例一至九[XQF] 
 尤颖钦专集[CHM] 
 女子冠军系列:尤颖钦(175局)[XQF] 
 于红木专集[CHM] 
 于红木专集[XQF] 
 于幼华专集[CHM] 
 于幼华专集[XQF] 
 原版拷贝“网上棋牌乐”网站制作的电子书[chm] 
 渊深海阔[CHM]完整版大棋盘 
 后补列炮五十年[CHM] 
 渊深海阔象棋谱[CBL] 
 列炮汇编[xqf] 
 列炮汇编[cbl] 
 鸳鸯炮纵横谈[XQF] 
 蕴秀斋象棋谱[XQF] 
 蕴秀斋象棋谱[CBL] 
 臧如意大师生平10佳局[XQF] 
 怎样成为象棋高手[EXE] 
 怎样对付雷公炮[XQF] 
 怎样下好优势棋——围剿[XQF] 
 张欢关于中炮过河车七路马盘河对屏风马平炮兑车讲解[XQF] 
 张欢关于中炮七兵对左炮封车布局的讲解[XQF] 
 张欢对于中炮直横车对屏风马两头蛇布局的讲解[XQF] 
 张国凤专集[CHM] 
 女子冠军系列:张国凤专集(309局)[XQF] 
 张强专集[CHM] 
 张强专集[XQF] 
 张晓霞专集[CHM] 
 张晓霞专集(79局)[XQF] 
 赵冠芳专集[CHM] 
 女子冠军系列:赵冠芳专集(198局)[XQF] 
 赵国荣专集[CHM] 
 赵国荣专集[XQF] 
 赵鑫鑫对局集[CBL](356局) 
 赵鑫鑫对局集[XQF](356局) 
 赵鑫鑫自评2009年2月广州迎春杯对局三则[XQF] 
 赵鑫鑫专集[chm] 
 整理过的象棋路边摊[CBL] 
 征西[CHM] 
 中残提高[CHM] 
 中国当代棋王之战—胡荣华与李来群20年大战[cbl] 
 中国当代棋王之战——胡荣华与李来群20年大战[exe] 
 中国当代棋王之战─胡荣华与李来群20年大战[XQF] 
 中国象棋布局理论精华[CHM] href="http://game.onegreen.net/Soft/HTML/40522.html" target=_blank>中国象棋布局理论精华[CHM] 
 中国象棋大辞典[CHM]棋深深弈蒙蒙著(完全版) 

中国象棋棋谱打包下载(6) : http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011rzy.html
弈天7月31日抢花灯棋谱[mxq] 
 弈天8月7日抢花灯棋谱[mxq] 
 11月20日花灯赛抢灯棋谱[mxq] 
 12月4日抢灯快棋[pgn] 
 12月11日抢灯棋谱[pgn] 
 黑龙谭12-18抢灯谱[MXQ] 
 12月25日抢灯棋谱[mxq] 
 元月1日抢灯棋谱[mxq] 
 元月22日抢灯棋谱[pgn] 
 奕天黑龙潭2月12日抢灯棋谱[mxq] 
 2月19日抢灯棋谱[mxq] 
 华山名手抢灯两万局2[chm] 
 弈天对局谱[pgn] 
 弈天对局2002.11.01[XQF] 
 弈天对局2002.11.01[CBR] 
 弈天对局2002.11.01[CBL] 
 弈天对局2002.11.01[PGN] 
 绝对精妙杀局4000局(自带读谱器) 
 弈天对局高手集[XQF] 
 弈天对局高手集[PGN] 
 弈天对局高手集[CBR] 
 弈天对局高手集[CBL] 
 弈天华山名手颠峰对局谱[SK] 
 弈天华山一月棋谱[XQF+PGN] 
 弈天蒋萍[XQF] 
 弈天九段对局谱[PGN] 
 弈天九段对局谱[CBR] 
 弈天九段对局谱[CBL] 
 弈天9段以上对局[XQF] 
 弈天之梅花雨专集[XQF] 
 弈天名手[MXQ] 
 弈天名手[XQF] 
 弈天名手[CBL] 
 弈天棋谱[MXQ] 
 弈天棋缘月将以上对局[CBR] 
 弈天棋缘月将以上对局[XQF] 
 弈天棋缘月将以上对局[PGN] 
 弈天棋缘月将以上对局[CBL] 
 华山布局实例之列炮局[CBR] 
 华山对局棋谱 李谧专集[XQF] 
 华山对局棋谱 李谧专集[CBL] 
 华山佳作百局[MXQ] 
 华山最新布局之过宫炮三千局[cbr] 
 华山最新布局之顺炮局[cbr] 
 银川棋路[exe] 
 银川棋路 更好版[CHM]动态棋谱 
 银川棋路完整版[CBL] 
 银川棋路[CHM] 
 银川棋路完整版[XQF] 

中国象棋棋谱打包下载(7): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011s01.html
 华山12-15日快棋[mxq]  
元月16-20日华山快棋[mxq] 
  元月16-20日华山慢棋[mxq] 
 华山快棋2010-1-27[MXQ]631局 
 华山慢棋2010-1-27[cbl]58局 
 华山慢棋2010-1-28[CBL] 
 华山快棋2010-1-28[MXQ]479局 
 华山元月31日快慢棋谱[pgn] 
 华山元月26日快慢棋谱[pgn] 
 华山元月27日快慢棋谱[pgn] 
 华山元月28日快慢棋谱[pgn] 
 华山元月29日快慢棋谱[pgn] 
 华山元月30日快慢棋谱[pgn] 
 华山2月10日快慢棋[mxq] 
 华慢2010.1月慢棋250局[CBL] 
 华慢2010.1月慢棋250局[MXQ] 
 2010年1月 华山快棋谱1468局[MXQ] 
 2月4日华山快慢棋谱[mxq] 
 2月1日华山快慢棋谱[mxq] 
 2月2日华山快慢棋谱[mxq] 
 华山2月5日快慢棋[mxq] 
 2月5日抢灯棋谱[mxq] 
 2010年2月1~5日华山慢棋谱[CBL] 
 2月6日华山快慢棋[mxq] 
 2月7日华山快慢棋[mxq] 
 2月8日华山快慢棋[mxq] 
 2月9日华山快慢棋[mxq] 
 华山2月10日快慢棋[mxq] 
 华山2月11日快慢棋[mxq] 
 华山2月12日快慢棋[mxq] 
 华山2月13日快慢棋谱[mxq] 
 华山2月14-16日快慢棋[mxq] 
 华山2月17-19日快慢棋[mxq] 
 华山慢棋2010.2月 197局[MXQ] 
 华山慢棋2010.2月 197局[CBL] 
 华山快棋2010.2 2217局[MXQ] 
 弈天华山2009年2月27日抢灯棋谱[PGN] 
 弈天华山2009年2月27日抢灯棋谱[CBL] 
 弈天华山2009年2月27日抢灯棋谱[XQF] 
 弈天华山2009年2月27日抢灯棋谱[MXQ] 
 弈天华山2009年2月27日抢灯棋谱[CBR] 
 20090410弈天最新强灯谱[CBL] 
 20090410弈天最新强灯谱[XQF] 
 2009-5-1最新弈天抢灯谱[CBL] 
 2009-5-1最新弈天抢灯谱[XQF] 
 弈天最新2009-5-9抢灯谱[XQF] 
 弈天最新2009-5-9抢灯谱[CBR] 
 弈天最新2009-5-9抢灯谱[CBL] 
 弈天最新2009-5-9抢灯谱[PGN] 
 弈天最新2009-5-9抢灯谱[MXQ] 中国象棋棋谱打包下载(8): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011s04.html
弈马技法[CHM]大棋盘 
弈天08年全年慢棋+09年1月—12月慢棋[CBL] 
 2008年弈天华山慢棋棋谱[pgn] 
 华山09年1月份慢棋谱[CBL] 
 2009年2月华山慢棋谱[CBL] 
 2009年3月弈天快慢棋谱[MXQ] 
 弈天华山2009年3月慢棋谱[PGN] 
 弈天华山慢棋棋谱(2009年3月8日-4月4日)[CBL] 
 弈天华山慢棋棋谱(2009年3月8日-4月4日)[XQF] 
 弈天华山200904慢棋棋谱[CBL] 
 弈天华山200904慢棋棋谱[XQF] 
 弈天华山2009年6月12到14日棋谱[pgn] 
 弈天华山2009.6.18日棋谱[mxq] 
 弈天华山2009.6.19日棋谱[mxq] 
 奕天2009年6月20日快慢棋谱[MXQ] 
 弈天华山2009.6.22日棋谱[pgn] 
 弈天华山2009.6.22日棋谱[mxq] 
 弈天华山2009.6.23日棋谱[mxq] 
 华山六月份慢棋棋谱[mxq] 
 弈天华山200907慢棋棋谱[MXQ] 
 弈天华山200907快棋棋谱[MXQ] 
 弈天2009年7月慢棋[pgn] 
 弈天2009年8月慢棋[pgn] 
 弈天2009 /8-2009/10 对局谱[PGN] 
 弈天2009年9月慢棋[mxq] 
 华山2009.8快棋[mxq] 
 华山2009.9快棋[mxq] 
 弈天2009.10月份华山慢棋[mxq] 
 华山11月慢棋[MXQ] 
 华山11月快棋[MXQ] 
 12月1-3日华山快棋[pgn] 
 12月4-6日华山快棋[MXQ] 
 12月7-9日华山快棋[mxq] 
 12月10-12日华山快棋[mxq] 
 12月13-15日华山快棋[mxq] 
 12月上半月华山慢棋谱[mxq] 
 12月16-18华山快棋[mxq] 
 12月16-21日华山慢棋[mxq] 
 12月16-31华山慢棋[mxq] 
 12月19-21日华山快棋[mxq] 
 12月22-24日华山快棋[mxq] 
 12月25-27日华山快棋[mxq] 
 2010年12月28-31日华山快棋[mxq] 
 弈天华山2009年下半年慢棋谱精选[PGN] 
 元月1-3日华山快棋[mxq] 
 元月1-8日华山快棋棋谱[mxq] 
 元月1-8日华山慢棋[mxq] 
 2010元月1-8日华山慢棋[CBL] 
 元月9-11日快棋[mxq] 
 元月12-15日华山慢棋[mxq] 

中国象棋棋谱打包下载(9): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011s08.html
 1990~2008国内象棋比赛个人赛棋谱[CBL] 
 1990-2008全国个人赛、团体赛、象甲、五羊杯大全谱[CBL] 
 1991年全国象棋个人赛(26局)[XQF] 
 1991年全国象棋个人赛(205局)无注解[CBL] 
 1992年全国象棋个人赛第一轮棋谱[CBL] 
 1992年全国象棋个人赛第二轮棋谱[CBL] 
 1992年全国团体赛专集(266局)[XQF] 
 1993年全国团体赛专集 660局[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第1轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第2轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第3轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第4轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第5轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第6轮 30局[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第7轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第8轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第9轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第10轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛男子第11轮[XQF] 
 1993年全国象棋个人赛第13轮[CBL] 
 1993年全国象棋个人赛男子第13轮-30局[XQF] 
 1994年“高科杯”象棋特级大师邀请赛-哈尔滨-全28局[XQF] 
 1994-1996嘉丰房地产杯(27局)[CBL] 
 1995年第三届嘉宝杯粤沪象棋对抗赛[XQF] 
 1995年“广洋杯”第一届全国象棋大棋圣赛[CBL] 
 1995年全国象棋团体赛-73局[PGN] 
 1996年第四届“嘉宝杯”粤沪象棋对抗赛[XQF] 
 96个人赛选集[XQF] 
 1996年全国象棋团体赛-共230局[PGN] 
 1996-2004全国象棋个人赛象棋对局[HTML] 
 1997年第5届世界象棋锦标赛[XQF] 
 1997年第5届世界象棋锦标赛[CBL] 
 1997全国象棋个人锦标 棋谱[XQF] 
 1998年鹏昌杯第5届全国象棋棋王挑战赛[XQF] 
 1998年中视股份杯首届全国象棋省市冠军赛-北京-14局 
 1999年第6届世界象棋锦标赛部分对局[XQF] 
 1999年第6届世界象棋锦标赛部分对局[CBL] 
 1999怪坡杯象棋大师赛[XQF] 
 1999年红牛杯快棋赛[XQF] 
 1999年央视“红牛杯”全国象棋省市冠军赛-北京-18局[XQF] 
 199901少林汽车杯[XQF] 
 1999年“银鸿杯”女子象棋大师快棋赛棋谱[CBL] 
 10000棋谱[XLS] 
 弈理18诀[CHM](脱机版) 
 弈林短剑集[CBL] 
 弈林新编[CBL] 
 弈林新编[CHM](动态棋谱) 
 弈林新编[CHM]东萍格式棋谱 
 弈林新编[CHM]脱机版 
 弈林新编 完全版[XQF]杨官璘 


 中国象棋棋谱打包下载(10): http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d219db01011s0d.html

燕赵骄子李来群实战百局[XQF] 
 羊城体育排局 (366局)[XQF] 
 羊城体育《银川棋路》专栏[XQF] 
 羊城晚报排局[XQF] 
 杨官璘称霸之路[CBL] 
 杨官璘称霸之路[CHM] 
 杨官璘对局集 史上最全(428局)[XQF] 
 杨官璘胡荣华对局述评[CHM]黎民良著 
 杨官璘:如何学习训练象棋技术[DOC] 
 杨官璘象棋新编飞刀局[CHM] 
 杨官璘遗局赏析[CBR] 
 杨官璘遗局赏析[CBL] 
 杨官璘遗局[XQF]262局 带评注 
 杨官璘专集[CHM] 
 杨官璘专集[XQF] 
 杨官璘专集[CBL] 
 羊角春秋[CHM] 
 弈乘[CBL] 
 奕乘-平阳谢侠逊奕棋选[XQF] 
 象棋名局精解[CBL] 
 弈海烟波[SK] 
 弈海烟波[XQF] 
 弈海征帆[XQF] 
 奕径[XQF] 
 1956年全国象棋锦标赛对局选注[XQF] 
 1956年全国象棋锦标赛对局选注[CBL] 
 1956-1959、1981年全国象棋锦标赛 棋谱[CBL] 
 1960年---2008年团体赛[XQF] 
 1960-1989全国象棋团体赛冠亚军队名局详解[XQF] 
 1962-63年象棋对局选 (上)第1-第60局[XQF] 
 1975第三届运动会棋类竞赛预决赛对局(73局)[XQF] 
 197809全国象棋个人赛(78局)[XQF] 
 1979年六省市象棋邀请赛[XQF] 
 1981年第一届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛-全6局[XQF] 
 中国象棋大师邀请赛[cbr] http://game.onegreen.net/Soft/HTML/41146.html 上海杯”中国象棋大师邀请赛[cbr] 
 1982年“上海杯”中国象棋大师邀请赛[XQF] 
 1982.83.84三楚杯对局集[CBL] 
 1982.83.84三楚杯对局集[XQF] 
 1984年全国象棋团体赛[XQF] 
 19840729-0800第二届避暑山庄杯对局(135局)[XQF] 
 1985年“天龙杯”象棋大师邀请赛[CBL] 
 1986年象棋报排局[XQF] 
 1986年象棋报排局[CHM] 
 1986-2008全国象棋个人赛[CHM] 
 1990年全国个人赛专集(365局)[XQF] 
 1990年全国赛对局选(109局)[XQF] 
 1990~2008国内象棋比赛棋谱(共12141局)[PGN] 
 1990-2008国内象棋比赛团体赛棋谱[XQF] 
 1990-2008国内象棋比赛团体赛棋谱[CBL] 
 1990~2008国内象棋比赛个人赛棋谱[XQF]