Chủ Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2014

Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ 象棋布局飞刀兵法编者葛维蒲

Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ _ PDF  象棋布局飞刀兵法编者葛维蒲pdf格式 : http://1drv.ms/1kPulyu

Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ _XQF : http://1drv.ms/1kWtozZ

Gồm 10 khai cục chính :
Chinese
Hán  Việt
飞相局、进马局部分
列炮部分
士角炮、过宫炮、中炮对其他部分
顺炮部分
仙人指路部分
中炮对反宫马部分
中炮对屏风马部分


Từ 10 khai cuộc chính chia ra 1 số cục chi tiết như sau :

Chinese
Hán  Việt
一、中炮对屏风马(共81局)
1·五六炮对屏风马
第1局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河
第2局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车
第3局 红左马屯边 黑进7卒左炮封车
第4局 红先平仕角炮
2·五七炮对屏风马
第5局 红进七兵边马 黑进7卒右炮过河
第6局 红进七兵 黑进7卒右炮压马
第7局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(一)
第8局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(二)
第9局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(三)
第10局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(四)
第11局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(五)
第12局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(六)
第13局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(七)
第14局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河(八)
第15局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车(一)
第16局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车(二)
第17局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车(三)
第18局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车(四)
第19局 红左马屯边 黑进7卒左炮封车(一)
第20局 红左马屯边 黑进7卒左炮封车(二)
第21局 互进三兵(卒) 红直横车(一)
第22局 互进三兵(卒) 红直横车(二)
第23局 互进三兵(卒) 红直横车(三)
第24局 互进三兵(卒) 红直横车(四)
第25局 互进三兵(卒) 红直横车(五)
3·五八炮对屏风马
第26局 红左马屯边 黑上左象
第27局 红过河炮平七路压马 黑上左象
第28局 黑三步虎 红过河炮平七路压马
4·中炮过河车对屏风马左马盘河
第29局 黑上右象(一)
第30局 黑上右象(二)
第31局 黑上右象(三)
第32局 黑上右象(四)
第33局 黑上右象(五)
第34局 黑上右象(六)
第35局 黑上左象
第36局 黑右横车
第37局 黑径冲7卒
5·中炮过河车对屏风马平炮兑车
第38局 红七路马盘河(一)
第39局 红七路马盘河(二)
第40局 红七路马盘河(三)
第41局 黑高右横车(一)
……
二、中炮对反宫马(共21局)
三、顺炮(共11局)
四、列炮(共11局)
五、中炮对其他(共9局)
六、仕角炮(共4局)
七、过宫炮(共4局)
八、仙人指路(共10局)
九、飞相局(共8局)
十、进马局(共5局)
对局选例(共32局)
đệ 22 cục   hỗ tiến tam binh tốt )  hồng trực hoành xa nhị
đệ 23 cục   hỗ tiến tam binh tốt )  hồng trực hoành xa tam
đệ 24 cục   hỗ tiến tam binh tốt )  hồng trực hoành xa tứ
đệ 25 cục   hỗ tiến tam binh tốt )  hồng trực hoành xa ngũ
……
tam thuận pháo cộng 11 cục
tứ liệt pháo cộng 11 cục
lục giác pháo cộng 4 cục
thất quá cung pháo cộng 4 cục


Ví dụ : Tượng kì bố cục phi đao : trung pháo cấp tiến trung binh VS bình phong mã bình pháo đoái xaTrung pháo cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa 1-7 cục :

đệ 1 cục:   cơ bổn định thức đồ
 
đệ 2 cục:   hồng xa vị quá hà tiên tiến trung binh
 
đệ 3 cục:   hồng bất đĩnh thất binh cấp tiến trung binh
 
đệ 4 cục:   hồng bất cấp tiến trung binh tiên bình thất lộ pháo
 
đệ 5 cục:   hắc hoãn tiến 8 lộ xa tiên bổ hữu tượng chi hồng tiên cật hắc mã hắc tiến ngoại mã (mã 7 tiến 8)
đệ 6 cục:   hắc hoãn tiến 8 lộ xa tiên bổ hữu tượng chi hồng mã bất cật hắc mã đích tứ chủng biến hóa
 
đệ 7 cục:   hắc thối mã thiếp tương ( mã 3 thối 4)
 

Đọc thêm các biến Trung pháo cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa : https://www.google.com.vn/search?q=%E4%B8%AD%E7%82%AE%E6%80%A5%E8%BF%9B%E4%B8%AD%E5%85%B5%E5%B1%8F%E9%A3%8E%E9%A9%AC%E5%B9%B3%E7%82%AE%E5%85%91%E8%BD%A6+site:www.dpxq.com&es_sm=122

Một số cuốn Phi đao Hãm tịnh hay khác :
《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL : http://1drv.ms/1kZYEhD

Bảo ngọc phi đao hãm tịnh _CHM _ 宝钰飞刀陷阱 : http://1drv.ms/1kZYuH9

Tự xuất đỗng lai vô địch thủ XQF_自出洞来无敌手 :  http://1drv.ms/1kZYNBB

Tượng kì bố cục hãm tịnh đại toàn _  象棋布局陷阱大全 CBL : http://1drv.ms/1l5ov7R 
Gồm các cuốn : trịnh hâm hải, trịnh thuật hải trứ 《 tượng kì bố cục hãm tịnh 100 cục 》、 dương điển trứ 《 bố cục phi đao hãm tịnh 》、 vô danh thị trứ 《 thường kiến bố cục hãm tịnh 30 cục 》、 trần thụy quyền, hoắc văn hội trứ 《 tượng kì bố cục hãm tịnh chi đệ thất chương tiên nhân chỉ lộ loại 》、 thượng uy trứ 《 bố cục hãm tịnh 67 cục 》、 hoàng thiểu long trứ 《 tượng kì hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách 》